Tablice BHP

Tablice BHP to podstawowe wyposażenie placówek publicznych jak i firm ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy na produkcji i terenów budowy. Szkoły, szpitale, obiekty sportowe, sklepy, zakłady, nawet środki komunikacji, wszędzie tam gdzie znajdują się ludzie potrzebne jest odpowiednie oznakowanie wyjść awaryjnych, dróg ewakuacyjnych, miejsc gdzie zainstalowany jest sprzęt przeciwpożarowy, gdzie można uruchomić przycisk alarmowy do straży pożarnej itp. Dlatego tablice BHP obejmujące zarówno znaki BHP opisowe jak i piktogramy są konieczne w celu bezpiecznej eksploatacji wyżej wymienionych obiektów.

 

 

Zasady bezpieczeństwa w zakładach pracy i miejscach publicznych

Zasady bezpieczeństwa w zakładach pracy i miejscach publicznych reguluje Kodeks pracy (artykuły 207-237), jak również wiele ustaw i rozporządzeń wydanych przez poszczególne ministerstwa. Jednym z elementów “dbania o właściwe zachowanie bezpieczeństwa” jest konieczność instalacji tablic BHP. Są one obowiązkowe i służą ochronie indywidualnej i zbiorowej pracowników firm i użytkowników przestrzeni publicznej. Największa ilość tablic BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) jest poświęcona zagrożeniom przeciwpożarowym. Znaki BHP wskazują kierunek drogi ewakuacyjnej i miejsca gdzie można bezpiecznie opuścić budynek. Dodatkowo określają lokalizację urządzeń przeciwpożarowych. Miejsce gdzie znajduje się wąż strażacki, gaśnica, hydrant, czy przycisk alarmowy ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy).

 

Nie mniej potrzebne są znaki informacyjne: gdzie znajduje się apteczka podręczna, respirator, telefon awaryjny, gdzie występuje zagrożenie środkami chemicznymi, gdzie trzeba nosić kask ochronny, rękawice czy słuchawki przeciw hałasowi. Są też znaki zakazujące wstępu, fotografowania, używania telefonów komórkowych. W komunikacji publicznej często trafiamy na znak informujący gdzie znajduje się młotek umożliwiający stłuczenie szyby by móc upuścić pojazd w razie wypadku, czy pożaru. Do tablic BHP należą również tablice informacyjne dotyczące numerów telefonów alarmowych, właściciela i kierownika zakładu. Wskazana jest również tablica BHP dotycząca instrukcji postępowania w razie pożaru, zwłaszcza w miejscach występowania łatwopalnych środków chemicznych. Poszczególne działy produkcji, czy stanowiska pracy wymagają również szczegółowych tablic BHP z instrukcją dotyczących prawidłowego użytkowania maszyn i urządzeń. Obecnie w związku z zagrożeniem wojną przydatne są również instrukcje dotyczące alarmów obrony cywilnej kraju.

 

Kolory tablic BHP

Tablice BHP występują w postaci tablic opisowych lub piktogramów, lub obu łącznie. Sam piktogram umieszczony na znaku może być mało czytelny dlatego wskazany jest dodatkowy opis, również w języku osób pracujących na danym stanowisku. W zależności od funkcji jaką pełnią tablice BHP mają one różne kolory:
kolor czerwony oznacza zakaz,
kolor niebieski oznacza polecenie,
kolor żółty to ostrzeżenie,
kolor zielony dotyczy bezpieczeństwa zwłaszcza ewakuacji.

 

Z uwagi na duże znaczenie wyróżnia się jako osobny dział tablice BHP dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, zagrożeń pożarowych i działań jakie należy podejmować, gdy wybuchnie pożar. Znaki te są zarówno czerwone, jak i żółte.
Z uwagi na duże znaczenie wyróżnia się jako osobny dział tablice BHP dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, zagrożeń pożarowych i działań jakie należy podejmować, gdy wybuchnie pożar. Znaki te są zarówno czerwone, jak i żółte.
Większość tablic BHP jest fluorescencyjna tak by “świeciły” po ciemku. Niektóre tablice są po prostu podświetlane, zwłaszcza dotyczące drogi i wyjść ewakuacyjnych.

 

 

Tablice BHP zakazu

Tablice BHP dotyczące zakazu to cała gama obostrzeń wydanych przez właściciela obiektu. Łamanie tych zakazów może doprowadzić do wypadku, a nawet śmierci czy kalectwa. Dla przykładu: na kąpieliskach spotykamy tablicę PHP dotyczącą zakazu skoków do wody, w miejscach gdzie występuje duże pole elektromagnetyczne jest znak zakazu przebywania osób z rozrusznikiem serca itp. Dużo znaków dotyczy pracy w ubraniach roboczych. W szpitalach może być zakaz noszenia biżuterii, czy palenia. Na konkretnych stanowiskach pracy tablice BHP w kolorze czerwonym oznaczają kategoryczny zakaz wykonywania określonych czynności. Znaki zakazu w większości są okrągłe i przypominają drogowe znaki zakazu.

 

Tablice BHP dotyczące poleceń

Tablice BHP dotyczące poleceń to okrągłe znaki niebieskie. Nakazują one konkretne zachowanie w określonym miejscu. Wskazują gdzie należy założyć słuchawki chroniące przed nadmiernym hałasem, gdzie należy pracować w okularach ochronnych, czy haubicach, w ubraniu roboczym, rękawicach, kasku, kamizelce odblaskowej, w określonych butach itp. Przypominają również o wykonywaniu określonych czynności. Nakazują powiadamianie kierownictwa o zaistniałych wypadkach, konieczności przeczytania instrukcji użytkowania maszyny przed przystąpieniem do pracy, wyłączaniu urządzeń elektrycznych z prądu, mycia rąk, czy stosowania kremu ochronnego.

 

Ostrzegawcze tablice BHP

Ostrzegawcze tablice BHP to żółte trójkąty przypominające drogowe znaki ostrzegawcze. Ich rolą jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, które występuje w danym miejscu. Może to być śliska podłoga, skażenie środowiska, promieniowanie, strefa wybuchu, możliwość porażenia prądem itp. W miejscach gdzie jest niski strop, lub wysoki próg, oprócz tablicy ostrzegawczej dodatkowo oznaczane jest miejsce, gdzie występuje zagrożenie. Można to zaznaczyć żółtą taśmą w ukośne czarne pasy, tablicą lub folią samoprzylepną naklejoną na strop, przewężenie korytarza, czy garb na podłodze. Dodatkiem do znaku ostrzegającego przed wybuchem instalowane są tablice oznaczające poziom (strefę) zagrożenia.

 

Tablice BHP dotyczące bezpieczeństwa

Tablice BHP dotyczące bezpieczeństwa to znaki ewakuacyjne i ratunkowe. Są to zielone znaki kwadratowe i prostokątne. Do tablic BHP zalicza się również naklejone na ściany linie wyznaczające ścieżki ewakuacyjne (system TD). Ważne jest również specjalne oznaczenie wyjścia awaryjnego i sposobu jego otwarcia. Tablice BHP dotyczące bezpieczeństwa określają również miejsca gdzie można oczekiwać na ewakuację zbiorową. Tablice bezpieczeństwa wyznaczają również punkt apteczny (apteczkę podręczną), miejsce przechowywania defibrylatora, czy respiratora tlenowego.

 

 

Tablice BHP przeciwpożarowe

Tablice BHP przeciwpożarowe (ppoż) dotyczą zarówno zapobieganiu pożarom jak i postępowania w czasie jego trwania. Znaki przeciwpożarowe to czerwone znaki okrągłe, kwadratowe i prostokątne. Do tablic ppoż należą również ostrzegawcze znaki żółte trójkątne. W większości tablice BHP ppoż są odblaskowe i fluorescencyjne. W miejscu gdzie znajduje się gaśnica instalowana jest dodatkowo fotoluminescencyjna tablica BHP “oświetlająca” sprzęt przeciwpożarowy. Tablice BHP ppoż instalowane są zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Określają one miejsce poboru wody – hydrant, zbiornik ppoż, czy naturalny punkt czerpania wody. Wskazują miejsce gdzie znajduje się sprzęt ppoż, przycisk alarmowy ROP, klapy przeciw zadymieniu, czy główne wyłączniki prądu i gazu. Żółte znaki ppoż ostrzegają gdzie nie wolno gasić pożaru wodą, gdzie są niebezpieczne związki chemiczne i substancje łatwopalne i wybuchowe itd.

 

Tablice BHP z Fabryki Reklamy

Fabryka Reklamy oferuje pełny zakres różnego rodzaju produktów reklamowych, w tym tablice BHP. Znaki i instrukcje BHP wykonujemy w różnych wariantach. Od niewielkich nalepek na maszyny i urządzenia produkcyjne, po dużych rozmiarów folie samoprzylepne, czy tablice z PCV, kompozytu lub metalowej blachy oklejonej folią. Wykonujemy również podświetlane oznaczenia wyjść ewakuacyjnych lub oznaczeń ppoż. Fabryka Reklamy jest przygotowana do wykonania wszelkich rodzajów niestandardowych zamówień – https://fabrykareklamy.pro/produkcja/szyldy-i-tablice-reklamowe/ . Realizujemy równie zamówienia oparte o projekty klientów.