Wszystko o oznakowaniu budynków – reklama na nieruchomości

Reklamy umieszczane na budynkach od lat goszczą w przestrzeni miejskiej. Jednak ich obecność jest obwarowana wieloma przepisami prawnymi. Choć nie jesteśmy prawnikami, to te wymogi są nam dobrze znane – dlatego w ogólnym ujęciu przybliżamy je w tym tekście.

Reklamy zewnętrzne umieszczane na budynkach są komunikatami, które umożliwiają docieranie do bardzo szerokiego grona odbiorców w przestrzeni miejskiej. Ich skuteczność wynika także z faktu, że nie są one przekazem doraźnym, a wręcz przeciwnie, dostępne są dla odbiorców przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W dodatku są ,,wszechobecne”, czyli mogą zostać zlokalizowane w bardzo wielu miejscach.

Decydując się na umieszczenie reklamy na budynku, powinniśmy zdawać sobie jednak sprawę z licznych formalności, których musimy dopełnić, aby zrobić to zgodnie z prawem. Regulacje w tym zakresie są bardzo rozproszone i znajdziemy je zarówno w ustawach, rozporządzeniach, jak i przepisach ustanawianych przez samorządy. Przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem reklamy na budynku konieczne jest jednak zapoznanie się z tymi przepisami, gdyż za ich naruszenie możemy zostać ukarani karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności!

Zgłoszenie czy zezwolenie?

Zgodnie z prawem, umieszczenie reklamy na budynku wymaga zgłoszenia właściwemu miejscowemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej tj. staroście, wojewodzie lub Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Nie ma wobec tego konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Pamiętać jednak należy, że w przypadku zgłoszenia organ, do którego je złożyliśmy, może w terminie 21 dni wnieść sprzeciw oraz nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia np. w przypadku dużych reklam, gdy organ ma wątpliwości, czy reklama nie doprowadzi do uszkodzenia elewacji budynku, na którym będzie umieszczona. Niewniesienie sprzeciwu w tym terminie oznacza, że możemy przystąpić do prac związanych z montażem reklamy, na ich wykonanie mamy 3 lata od terminu wskazanego w złożonym zgłoszeniu.

termoton-owczary

Wyjątkiem od opisanej powyżej zasady jest umieszczenie reklamy na budynku wpisanym do rejestru zabytków. W tym przypadku przed umieszczeniem reklamy konieczne jest nie tylko uzyskanie pozwolenia na budowę, ale także pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warto również pamiętać, że sytuacja wygląda trochę inaczej w odniesieniu do budynków, które same nie zostały wpisane do rejestru zabytków, jednakże są zlokalizowane na terenie zabytkowego układu urbanistycznego. Przed umieszczeniem reklamy na takim budynku nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na budowę, a tylko dokonać zgłoszenia. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków nadal będzie jednak wymagane.

Reklamy na budynkach z wieloma właścicielami

Jeśli chodzi o umieszczenie reklamy w budynku, który ma wielu właścicieli (np. nieruchomości, gdzie działa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa) to musimy rozważyć dwie opcje. Jeśli reklamę chcemy zlokalizować w obrębie lokalu, do którego posiadamy tytuł prawny np. w oknie lub na balustradzie balkonu, nie ma obowiązku uzyskania na to zgody wspólnoty lub spółdzielni (chyba że ich regulamin stanowi inaczej). Natomiast gdy chodzi o umieszczenie reklamy w części wspólnej budynku, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i w tym wypadku konieczne będzie uzyskanie albo zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni, albo nawet wyrażenie zgody przez właścicieli lokali wyodrębnionych w budynku, które odbywać się będzie w formie uchwały. Z tego względu planując umieszczenie reklamy na budynku z wieloma właścicielami, należy najpierw zapoznać się z regulaminem wspólnoty oraz oczywiście aktami miejscowymi, które także mogą zawierać ważne zapisy w tej kwestii.

Techniczne warunki umieszczania reklam na budynkach

Planując umieszczenie reklamy na budynku, a zwłaszcza budynku mieszkalnym musimy pamiętać także o szeregu warunków technicznych, jakie musi spełniać nasza reklama, aby mogła zostać zamontowana w wybranym przez nas miejscu. Reklamy przede wszystkim powinny być wykonane i zamocowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników budynku i osób trzecich. Jeśli chodzi o reklamy świetlne, to najważniejsze jest, aby ich umiejscowienie nie powodowało uciążliwości dla kierowców i przechodniów. Natomiast umieszczając reklamy na budynkach mieszkalnych, musimy pamiętać, że mogą one być lokalizowane tylko w miejscach, gdzie nie będą ograniczały dziennego oświetlenia mieszkań. Możliwe jest zatem ich umieszczanie np. na ścianach budynków, które nie mają okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technicznych warunków umieszczania reklam na budynkach znaleźć można przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jak więc widzicie, kwestia umieszczania reklam na budynkach nie jest prosta, bo to skomplikowane i złożone przepisy. W takim wypadku dobrze powierzyć ją ekspertom, którzy dobrze odnajdują się w tych realiach i mają w tym doświadczenie.